• Regler

 • Utdrag fra Organisasjonsplan for NeRo Sportsdansere

   6.12 Medlemmer

  • Innmelding gjøres ved å registrere seg på nettsidene med navn, fødselsdato, adresse, e-post, mobilnr og navn på foresatte. Dette er i henhold til retningslinjer fra Norges Idrettsforbund.
  • Alle som lover å overholde NeRo’s og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. 
  • En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. 
  • Medlemskap i NeRo er først gyldig og regnes fra den dag kontingent er betalt. 
  • For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært tilsluttet idrettslaget i minst 1 måned og ha betalt kontingent. 
  • Medlemskap i NeRo kan opphøre ved utmelding, stryking eller eksklusjon. Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt. 
  • Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett - 1 - år har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan strykes som medlem av idrettslaget. Dette kan gjøres av styret. Medlem som strykes kan ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Hvis medlemmet skylder kontingent etter forfalt kontingent for to - 2 - år, skal medlemskapet bringes til opphør ved strykning fra idrettslagets side. 

   

  7.1 Medlemskap og medlemskontingent 

  • Medlemskontingent er obligatorisk for sesongdansere og kursdeltakere, og alle som oppfyller krav i §6.2 kan bli medlem av klubben. 
   Medlemskontingenten dekker forsikring for idrettsskade som oppstår under trening/konkurranse i regi av NeRo. 
  • Familiemedlemmer må ha samme bostedsadresse og er å betrakte som en rabattordning.
  Enkeltmedlem kr 250
  Familiemedlemskap inntil 4 stk kr 500
  Pr ekstra famliemedlem utover 4 stk kr 50

   

  7.2 Treningsavgift, egenandeler og startkontingent 

  Se Treningsavgift 

  7.3 Reklame/sponsoravtaler

  Alle sponsoravtaler skal godkjennes av styret. Ved inngåelse av sponsoravtale for NeRo, brukes idrettslagets sponsoravtaleskjema. Sponsorenes logoer brukes på NeRo’s arrangementer etter de avtaler som er inngått. Sponsoravtaler skal administreres av idrettslaget. 

  Det enkelte medlem kan ikke inngå egne avtaler eller reklamere for andre uten spesiell avtale med styret. Disse sponsorene vil ikke vise igjen på NeRo’s arrangementer. 

   

  8. Bruk av danselokalene 

  Krav til tilsynsvaktkurs 

  Ved organisert trening fra NeRo sin side, skal det være personer til stede med et 3-timers tilsynsvaktkurs i regi av Rælingen kommune. Dansere under 18 år har ikke anledning til å være i lokalene alene uten at det er foreldre, trenere eller tilsynsvakt tilstede.  

  Det skal gjennomføres minimum 1 årlig brannøvelse i NeRo regi i tilknytning til organisert trening. Det finnes en egen branninstruks for Sandbekkhallen som alle medlemmer plikter å sette seg inn i. 

   

  Tilgang til danselokalene 

  For tilgang til Sandbekkhallen kreves nøkkelkort ved inngangen og egen nøkkel til NeRo sine lokalene og til musikkrommet. I leieavtalen med kommunen er kjernetiden for bruk av danselokalene mellom kl 1600 og 2300 på hverdager, samt hele helgene. Det er ikke lov å overnatte i danselokalene uten tillatelse fra kommunen. 

  Utgangsdør til Sandbekkhallen skal være låst dersom det ikke er vakt oppe. 

   

  Privattimer og gjestetrening 

  Privattimer avtales for hver enkelt av idrettslagets medlemmer. Det er full tilgang for alle idrettslagets medlemmer til å trene parallelt med at par har privattimer i lokalet. Alle NeRo’s trenere står fri til å booke privattimer på NeRo. 

  Det er mulig for dansere fra andre klubber å gjestetrene med eller uten trenere. Det betales da gulvleie kr 150,- pr par/dag. Det er mulig for eksterne trenere å ha privattimer på NeRo så lenge dette ikke kommer i konflikt med annen organisert trening. Eksterne trenere må betale trenerlisens som for tiden er kr 1.000,- pr kalenderår for å undervise i klubbens lokaler.

   

  Vaktlister og rydding 

  Alle dansere har ansvaret for å rydde opp etter seg. I tillegg får hvert dansepar tildelt minimum 1 uke pr semester der de er ansvarlig for rydding og vask av lokalene. Kan man ikke stille på ryddeuke må man selv finne erstatter.

  I dansesalene, garderobe og oppholdsrom skal det til enhver tid holdes ryddig, og det er viktig å ta hensyn da plassen er begrenset. Privat tøy og utstyr skal tas med etter trening. Treningsbagger plasseres i egen hylle i oppholdsrom som er plassert i NeRo sitt oppholdsrom. 

   

  Musikkrom og lokaler 

  Musikkanlegg skal behandles forsiktig, sistemann slår av og låser døren. Trenere/dansere som låner og tar ut ekstra mikseboks fra musikkrommet for bruk i den andre dansesalen, har ansvaret for at denne plasseres tilbake i musikkrommet etter bruk. 

  Treningsutstyr skal ikke fjernes fra lokalet og ryddes på plass etter bruk. Skader på lokalet og utstyr må meldes til ansvarlig for lokalene. Dører lukkes og låses av sistemann som forlater lokalet. Dette er meget viktig da lokalet inneholder mye utstyr og for å opprettholde et godt forhold til kommunen. 

   

  9.6 Politiattest 

  Politiattest skal avkreves av personer som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. Personer under 18 år skal også avkreves politiattest. Den nedre grense er 15 år. Klubben søker på vegne av den frivillige og attesten blir tilsendt den enkelte som deretter fremviser den for klubbens leder.

   

  9.7 Dugnader 

  Alle medlemmer i NeRo har signert på at man som aktiv danser/foresatt er pålagt å stille på dugnader i regi av NeRo. Dugnadsarbeidet i idrettslaget er med på å holde idrettslagets medlemskontingent lavt. Ved liten dugnadsdeltakelse kan det bli aktuelt å høyne medlemskontingenten. I NeRo er det forventet at foreldre stiller på dugnad i forbindelse med klubbarrangementer, for eksempel avvikling av konkurranser, varetelling, etc. 

   

  Trenerlisens

  Se Trenerlisens